Κανονισμός λειτουργίας του 1948

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1948

 

Αι μαθήτριαι του Γυμνασίου Θηλέων υποχρεούνται:

1. Να φοιτώσιν ανελλιπώς εις το σχολείον δεόντως παρεσκευασμέναι εις τα μαθήματα, να είναι κόσμιαι, χρησταί, πειθαρχικαί και ευγενείς προς πάντας εντός και εκτός του σχολείου και να μετέχωσι της κοινής προσευχής, του κοινού εκκλησιασμού, των εορτών και τελετών του Σχολείου.

2. Να απονέμωσι τον προσήκωντα σεβασμόν εις τους καθηγητάς και καθηγητρίας των γυμνασίων της πόλεως διδάσκοντας και μη διδάσκοντας αυτάς ως και τας αρχάς της πόλεως απευθύνουσαι χαιρετισμόν διά της λέξεως «χαίρεται» και ελαφρώς κλίνουσαι την κεφαλήν.

3. Να είναι καθαραί το σώμα, την κόμην και την περιβολήν ήτις ορίζεται ως εξής: μαύρη ποδιά μήκους κάτω του γόνατος, μαύρη ζώνη, άσπρα κουμπιά, άσπρο γιακά σκέτο κλειστό στρογγυλό, την οποίαν θα φέρουσι κατά τας εργασίμους ημέρας επιτρεπομένης κατά τας εορτάς της χρήσεως και άλλης ενδυμασίας. Επί του αριστερού βραχίονος της ποδιάς θα φέρωσιν εντός τετραγωνιδίου τα γράμματα Γ.Θ.Ρ. και κάτωθι τον αριθμόν του μαθητολογίου. Αι μαθήτριαι δέον να έχωσι πάντοτε τα μαλλιά των κτενισμένα, ίσια και δεμένα εντός και εκτός του σχολείου, δεν επιτρέπεται δε να φέρωσι οιονδήποτε κόσμημα ή ωρολόγιον ούτε εντός ούτε εκτός του σχολείου.

4. Να προσέρχωνται εις το σχολείον έν τέταρτον το πολύ προ της ενάρξεως των μαθημάτων και να κατευθύνωνται αμέσως προς το όπισθεν μέρος της αυλής του σχολείου απαγορευομένης της παραμονής των πλησίον της θύρας και των κιγκλιδωμάτων του εκπαιδευτηρίου και της περιφοράς των ανά τας οδούς και την προ του σχολείου λεωφόρον, όχι μόνον προ της ενάρξεως των μαθημάτων αλλά και κατά τα διαλείμματα. Η έξοδος εκ της αυλής κατά τα διαλείμματα επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας του εκάστοτε εφημερεύοντος.

5. Να εισέρχωνται εις τας παραδόσεις ησύχως και ευπρεπώς, αι μεν επιμελήτριαι προ της κρούσεως του κώδωνος προς έλεγχον της καθαριότητος και του αερισμού της αιθούσης, αι δε λοιπαί άμα τη κρούσει του κώδωνος συντασσόμεναι υπό την εποπτείαν γυμναστριών και εφημερευόντων και μετά την κοινήν προσευχήν εις ην δέον να παρίστανται πάσαι. Άμα εισέλθωσιν αι μαθήτριαι εις τας παραδόσεις, να καταλαμβάνωσιν αμέσως και ησύχως την εις εκάστην ωρισμένην θέσιν απαγορευομένης της αλλαγής θέσεως, αι δε εξ αυτών επιμελήτριαι, τοποθετούμεναι παρά την έδραν, να τηρώσιν υπ’ ευθύνην των την τάξιν επικαλούμεναι εν ανάγκην την επέμβασιν του εφημερεύοντος και αναφέρουσαι πάσαν αταξίαν εις τον καθηγητήν της τάξεως. Μετά την λήξην εκάστου μαθήματος να εξέρχωνται πάσαι, εκτός των επιμελητριών αίτινες θα παραμένωσιν εν τη αιθούση εκ περιτροπής και θα απαγορεύωσιν αυστηρώς την είσοδον παντός κατά τα διαλείμματα.

6. Να έχωσιν υπόψη των ότι μαθήτρια καθηστερήσασα δεν γίνεται δεκτή εις την παράδοσιν μετά την είσοδον του διδάσκοντος εξαιρέσεως γινομένης μόνον κατά την πρώτην διδακτικήν ώραν διά μαθητρίας ερχομένας καθ’ εκάστην εκ του χωρίου των εφόσον αι καιρικαί συνθήκαι συντελούσι εις την καθυστέρησιν τούτων. Μαθήτριαι απουσιάζουσαι έστω και μίαν διδακτικήν ώραν οφείλουν επανερχόμεναι να δικαιολογήσουν τας απουσίας των κατά τα διατάξεις του άρθρου 11 του από 12/4/40 διατάγματος.

7. Απαγορεύεται η φθορά των σχολικών οργάνων, επίπλων και εξαρτημάτων του διδακτηρίου, η χάραξις ονομάτων και σχημάτων εις τα θρανία, η ρυπαρογραφία επί των τοίχων και η απόσβεσις ή εξαφάνισις των επί της πινακίδος ανακοινώσεων του σχολείου και ανηρτημένων διαταγών.

8. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ανά τας οδούς πέραν της εκάστοτε υπό του σχολείου οριζομένης ώρας.

9. Απαγορεύεται η παρακολούθησις των θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων υπό των μαθητριών έστω και αν συνοδεύονται υπό των γονέων των, επιτρέπεται δε η παρακολούθησις μόνον σχολικών παραστάσεων.

10. Η είσοδος εις ζαχαροπλαστεία επιτρέπεται μόνον δι’ αγοράν γλυκισμάτων, επιτρεπομένης της παραμονής εις αυτά μόνον αν συνοδεύωνται υπό των γονέων των αλλά ουχί πέραν της ώρας της κυκλοφορίας.

11. Απαγορεύεται η συμμετοχή μαθητριών εις δημοσίους χορούς και εις τας φιλικάς χορευτικάς συγκεντρώσεις κατ’ ιδίαν και μάλιστα τας μικτάς τοιαύτας.

12. Δεν επιτρέπεται εις μαθητρίας η οργάνωσις εράνων, εκδρομών, η σύμπηξις συλλόγων και επιτροπών πάσης μορφής και δι’ οιονδήποτε σκοπόν.

13. Απαγορεύεται η οργάνωσις υπό μαθητριών συγκεντρώσεων πάσης φύσεως ως και η συμμετοχή εις αυτάς, επίσης δε η ανάληψις ρόλων εις δραματικάς παραστάσεις ή καλλιτεχνικάς άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Συλλόγου.

14. Αι μαθήτριαι Γυμνασίου υποχρεούνται και κατά τον χρόνον της λειτουργίας του σχολείου και κατά τας διακοπάς να τηρώσιν απαρεγκλίτως τας ως άνω διατάξεις του κανονισμού συμφώνως τη υπ’ αρ. 35772 εγκυκλίω του Σ. υπουργείου, παραβαίνουσαι δε τοιαύτας τιμωρούνται συμφώνως προς τα περί ποινών ισχύοντα.

15. Κατά τας εργασίμους ημέρας του σχολείου επιτρέπεται η είσοδος των μαθητριών εις τον κήπον μέχρι της 3ης μ.μ. Κατά τας Κυριακάς και εορτάς επιτρέπεται η ελευθέρα είσοδος αυτών καθ’ όλην την ημέραν.

 
Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.