Κανονισμός λειτουργίας του 1957

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1957

 

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. Αι μαθήτριαι οφείλουν να προσέρχονται εις το Σχολείον το πολύ 15΄ προ της ενάρξεως των μαθημάτων, να εισέρχονται απ’ ευθείας εις την αυλήν και όταν σημάνει ο κώδων να σπεύδουν εις τας ωρισμένας θέσεις των χωρίς θόρυβον υπό την εποπτείαν των διμοιριτριών, αι οποίαι είναι υπεύθυναι διά την τάξιν κατά την σύνταξιν του Σχολείου.

2. Αι μαθήτριαι εισέρχονται εις το Διδακτήριον ταχέως και αθορύβως, καταλαμβάνουν την ωρισμένην δι’ εκάστην εξ αυτών θέσιν και αναμένουν τους διδάσκ&µn;ντας με απόλυτον ησυχίαν.

3. Ουδεμία μαθήτρια εισέρχεται εις το Διδακτήριον πριν σημάνει ο κώδων, πλην των εκάστοτε δύο επιμελητριών. Ασθενείς μαθήτριαι παραμένουν εις την αίθουσαν διδασκαλίας κατόπιν αδείας του εκάστοτε διδάσκοντος.

4. Κατά τα διαλείμματα αι μαθήτριαι: α) ούτε μελετούν, ούτε φέρουν βιβλία ή σημειώσεις, β) δεν εξέρχονται εκ της αυλής του Σχολείου άνευ αδείας ενός των εφημερευόντων, και γ) παραμένουν μόνον εις το νοτίως του Διδακτηρίου τμήμα της αυλής.

5. Αι μαθήτριαι ρίπτουν τα άχρηστα αντικείμενα εις τα καλάθια των αχρήστων και ευθύνονται διά την καθαριότητα της αυλής και του Διδακτηρίου ως προς την απόρριψιν αντικειμένων, αναγραφήν σημειώσεων, αποξέσεις κ.λ.π. Καθ’ εκάστην ορίζεται προς τούτο εφημερεύουσα τάξις.

6. Διά να αποσυρθή μαθήτρια τις από τα μαθήματα πρέπει να λάβη άδειαν από τον διδάσκοντα και από τον Γυμνασιάρχην.

7. Μαθήτρια η οποία απουσίασεν, έστω και επί μίαν ώραν, οφείλει επανερχομένη να δικαιολογήση την απουσίαν.

8. Κατά την καθημερινήν προφορικήν εξέτασιν αι μαθήτριαι εξετάζονται, υποχρεωτικώς κατά το Δ/γμα, και επί της ύλης παρελθόντων μαθημάτων.

9. Όταν μαθήτρια τις αποκαλυφθή απαράσκευος εις τι μάθημα, σημειούται εις την οικείαν θέσιν του ημερησίου δελτίου απουσιών και ειδοποιούνται εγγράφως αμέσως οι γονείς της. Οι γονείς ειδοποι&µn;ύνται αμέσως και εις περίπτωσιν αδικαιολογήτου απουσίας ή τιμωρίας.

10. Αι μαθήτριαι φέρουν εν τω Σχολείω την καθωρισμένην στολήν, είναι καθαραί και ευπρεπώς ενδεδυμέναι. Εις το Σχολείον δεν φέρουν ωρολόγια και κοσμήματα.

 

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. Αι μαθήτριαι κυκλοφορούσαι εις την πόλιν φέρουσι πάντοτε την σχολικήν περιβολήν, πλην των εορτών.

2. Δεν επιτρέπεται εις τας μαθητρίας να παρακ&µn;λουθούν δημόσια θεάματα, έστω και αν συνοδεύονται υπό των γονέων των.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή μαθητριών εις εορταστικάς συγκεντρώσεις συμμαθητριών των μόνον κατόπιν αδείας του κ. Γυμνασιάρχου εάν την συγκέντρωσιν έχουν οργανώσει οι γονείς μαθητρίας τινός και παρευρίσκονται και οι ίδιοι εις αυτήν. Πάσα άλλη συγκέντρωσις μαθητριών απαγορεύεται.

4. Εις τον Δημοτικόν κήπον αι μαθήτριαι εισέρχονται μόνον κατά τας εορτάς και τότε εάν συνοδεύονται υπό των γονέων ή των κηδεμόνων των.

5. Επιτρέπεται η παραμονή μαθητριών εις τα ζαχαροπλαστεία της πόλεως εάν συνοδεύονται υπό των γονέων των, ενηλίκων αδελφών ή των κηδεμόνων των αλλά μόνον εντός των &µn;ρίων της σχολικής ώρας κυκλοφορίας.

6. Αι μαθήτριαι δεν περιφέρονται ανά την πόλιν ασκόπως κατά τας καταλλήλους δι’ εργασίαν απογευματινάς ώρας.

7. Αι μαθήτριαι οφείλουν να αποσύρονται από τους χώρους μεγάλης κυκλοφορίας (Λεωφόρον-οδόν Αρκαδίου-Προκυμαίαν) δύο ώρας προ της λήξεως της εκάστοτε ωρισμένης σχολικής ώρας, δυνάμεναι να κυκλοφορούν δι’ εργασίας των εις άλλας οδούς της πόλεως.

8. Η συμμετοχή μαθητριών εις αθλητικά σωματεία απαγορεύεται.

9. Ουδεμία μαθήτρια εξέρχεται της οικίας της μετά την λήξιν της σχολικής ώρας. Εάν διά λόγους ανωτέρας βίας μαθήτρια τις κυκλοφορήση πέραν της σχολικής ώρας οφείλει την επομένην να κάμη γνωστόν τούτο εις τον κ. Γυμνασιάρχην.

10. Δεν επιτρέπεται εις τας μαθητρίας να συνεργά&ηονται κατά μικτάς ομάδας εκ μαθητών και μαθητριών είτε κατ’ οίκον είτε εις φροντιστήρια. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τας μαθητρίας να διδάσκωνται κατ’ ιδίαν υπό καθηγητών εν ενεργεία ή εις φροντιστήρια μη ανεγνωρισμένα. 

 


Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.