Κανονισμός λειτουργίας του 1970

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1970

 

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. Αι μαθήτριαι οφείλουν να προσέρχονται εις το Σχολείον 15΄ το πολύ προ της κρούσεως του κώδωνος, δέον δε να παραμένωσιν εις την νοτίαν αυλήν του Σχολείου, απαγορευμένης αυστηρώς της παραμονής των εις την βορείαν τοιαύτην.

2. Αι μαθήτριαι άμα τη κρούσει του κώδωνος και μετά την πρωϊνήν προσευχήν εισέρχονται ησύχως εις τας αιθούσας του Σχολείου ταχέως, όπου δεν επιτρέπονται αλλαγαί θέσεων, άσκοπος μετακίνησις, θορυβώδεις συζητήσεις και άλλαι αταξίαι. Απαγορεύεται αυστηρώς η μελέτη μαθημάτων ξένων προς το μάθημα της διδακτικής ώρας.

3. Ουδεμία μαθήτρια πλην των επιμελητριών θα παραμένη άνευ αδείας εντός των τάξεων προ της πρωινής πρ&µn;σευχής και κατά τα διαλείμματα.

4. Αι μαθήτριαι είναι υποχρεωμέναι να διατηρούνται καθαραί εις το σώμα και την περιβολήν και να έχουν καθαρά βιβλία και τετράδια, επί των οποίων πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το όνομα της μαθητρίας. Ωσαύτως οφείλουν να φροντίζουν διά την διατήρησιν καθαρών των αιθουσών και λοιπών χώρων του Σχολείου. Η εκάστοτε εφημερεύουσα τάξις θα έχη την εποπτείαν.

5. Αι επιμελήτριαι των τάξεων παραμένουν υποχρεωτικώς εντός της αιθούσης κατά τα διαλείμματα και είναι υπεύθυνοι δια πάσαν απώλειαν μαθητικών ειδών και την προμήθειαν των απαραιτήτων διά την διδασκαλίαν οργάνων.

6. Απαγορεύεται η αγορά και ανάγνωσις εντύπων εχόντων περιεχόμενον άσεμνον και φθοροποιόν, δια την νεαράν ηλικίαν των μαθητριών.

7. Μαθήτριαι απουσιάζουσαι, έστω και μίαν ώραν, οφείλουν επανερχόμεναι να δικαιολογήσουν την απουσίαν των.

8. Αι μαθήτριαι κατά τας καθημερινάς προφορικάς εξετάσεις εξετάζονται, συμφώνω τω νόμω, και επί την ύλης παρελθόντων μαθημάτων.

9. Όταν μαθήτρια προσέλθη απαράσκευος, σημειούται υπό του διδάσκοντος εις το καθημερινόν δελτίον απουσιών και ειδοποιούνται διά τούτο οι γονείς των.

10. Απαγορεύεται η απομάκρυνσις εκ του Σχολείου των μαθητριών κατά την διάρκειαν των μαθημάτων άνευ της αδείας του κυρίου Γυμνσιάρχου και των εφημερευόντων καθηγητών (κατά τα διαλείμματα), κατά δε την διδακτικήν ώραν παρά του διδάσκοντος καθηγητού.

11. Απαραίτητος υποχρέωσις πάσης μαθητρίας είναι η συμμετοχή εις όλας τας σχολικάς εκδηλώσεις (παρελάσεις, Γυμναστικάς επιδείξεις, κλπ).

12. Αι μαθήτριαι οφείλουσι να εκκλησιάζωνται τακτικώς.

13. Αι μαθήτριαι οφείλουσιν αγάπην, σεβασμόν και ευπείθειαν προς πάντας τους καθηγητάς και καθηγητρίας των και αδελφικήν συμπεριφοράν προς τας συμμαθητρίας των.

 

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

1. Εκτός του Σχολείου αι μαθήτριαι οφείλουν να συμπεριφέρωνται κοσμίως και ευπρεπώς και να χαιρετώσιν μετά του προσήκοντος σεβασμού τας εκκλησιαστικάς, πολιτικάς και στρατιωτικάς αρχάς της πόλεως. Ωσαύτως τους κ.κ. Γυμνασιάρχας και τους κ.κ. Καθηγητάς όλων των Γυμνασίων της πόλεως.

2. Απαγορεύεται η υπό των μαθητριών παρακολούθησις θεατρικών ή κινηματογραφικών παραστάσεων κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους έστω και αν συνοδεύονται υπό των γονέων. Αι μαθήτριαι θα παρακολουθούν παραστάσεις συνοδευόμεναι υπό των καθηγητών και θα ειδοποιούνται προς τούτο υπό του Σχολείου.

3. Απαγορεύεται η οπωσδήποτε υπό των μαθητριών συμμετοχή εις δημοσίους χορούς και λοιπάς κοσμικάς συγκεντρώσεις. Αι κατ’ οίκον συγκεντρώσεις επιτρέπονται μεταξύ των μαθητριών και εφόσον προηγουμένως περιέλθη τούτο εις γνώσιν του κ. Γυμνασιάρχου υπό των γονέων των μαθητριών.

4. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των μαθητριών ασκόπως εις τους δρόμους της πόλεως κατά τας καταλλήλους προς μελέτην ώρας. Επίσης η κυκλοφορίαν πέραν της εκάστοτε υπό του Σχολείου καθοριζομένης ώρας κυκλοφορίας, ήτις θα είναι ανάλογος της εποχής.

5. Αι μαθήτριαι οφείλουν να φέρουν καθημερινώς πλην Σαββάτου (απόγευμα), Κυριακών και λοιπών εορτών την υπό του Σχολείου καθιερωμένην περιβολήν. Η κόμμωσίς των πρέπει να είναι απλή και ευπρεπής απαγορευομένης πάσης εξεζητημένης εμφανίσεως και περιττού καλλωπισμού απάδοντος εις την μαθητικήν ιδιότηταν. Απαγορεύονται επίσης τα πάσης φύσεως κοσμήματα.

6. Επιτρέπεται η είσοδος των μαθητριών εις τον Δημοτικόν Κήπον μόνον κατά τας Κυριακάς και λοιπάς εορτάς.

7. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μαθητριών εις σωματεία και λοιπάς οργανώσεις πλην των υποδεικνυομένων υπό του Σχολείου.

Ο σεβασμός και η τιμή προς τους γονείς, πρεσβυτέρους, αναπήρους και γενικώς διά πάνταν άνθρωπον είναι επιβεβλημένο καθήκον και πρέπει να εκδηλούται εμπράκτως.

  

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.