Κανονισμός λειτουργίας του 2002

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(μετά από κοινή απόφαση καθηγητών-μαθητών-γονέων)

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

1.      Στόχος όλων των φορέων θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση θετικού περιβάλλοντος για την εξέλιξη κάθε μαθητή ως ιδιαίτερη προσωπικότητα.

2.      Οι κλίσεις, επιδόσεις και ενδιαφέροντα κάθε μαθητή πρέπει να αναδεικνύονται στο πλαίσιο του Σχολείου.

3.      Οποιαδήποτε διάκριση λόγω κοινωνικής, φυλετικής, θρησκευτικής, οικονομικής ή γλωσσικής ιδιαιτερότητας δεν είναι αποδεκτή στο Σχολείο μας.

4.      Οι σχέσεις μαθητών-καθηγητών και μαθητών μεταξύ τους πρέπει να διέπ&µn;νται από αμοιβαίο σεβασμό, δημοκρατικό διάλογο, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ

 

1.      Όλοι οι μαθητές οφείλουν να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης. Κατά την ώρα της προσευχής, το Σχολείο σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών.

2.      Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής. Όπου είναι αναγκαίο, ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, επιτρέπεται να επεμβαίνει. Γενικά, είναι επιθυμητό να αποφεύγονται οι ακρότητες.

3. Οι μαθητές υποχρεούνται να εισέρχονται έγκαιρα στην τάξη πριν την είσοδο του καθηγητή. Σε περίπτωση καθηστερημένης προσέλευσης, ο καθηγητής δέχεται το μαθητή κατά την κρίση του, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Μέσα στην τάξη οφείλουν να μην παρακωλύουν τη διαδικασία του μαθήματος και να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους. Δεν επιτρέπεται το φαγητό και τα αναψυκτικά μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

5. Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πρέπει να απενεργοποιούνται και να ενεργοποιούνται μόνο στα διαλείμματα. Όποιος μαθητής δεν συμμορφώνεται με το παραπάνω θα υφίσταται παρακράτηση του κινητού του τηλεφώνου και παράδοση αυτού στους γονείς μετά από τρεις (3) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής ο μαθητής θα τιμωρείται.

6. Οι μαθητές σέβονται τη σχολική περιουσία και τα εποπτικά μέσα. Για οποιαδήποτε φθορά θα γίνεται αποκατάστασή της και, εάν πρέπει, θα επιβάλλεται τιμωρία.

7. Μετά το κτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα, οι μαθητές απομακρύνονται από την αίθουσα διδασκαλίας για να μπορούν οι επιμελητές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους (φύλαξη αντικειμένων που υπάρχουν στην τάξη, κιμωλίες, σφουγγάρι, μαρκαδόροι, αερισμός και γενικά αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας μέσα στην τάξη). Οι απουσιολόγοι και αντιαπουσιολόγοι που έχουν οριστεί οφείλουν επίσης να ανταποκρίνονται με συνέπεια στα καθήκοντά τους.

8. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αλλά και καθ’ όλη δη διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο, δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των μαθητών από το χώρο του Σχολείου, παρά μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή ή του εφημερεύοντα καθηγητή.

9. Εάν απουσιάζει καθηγητής και είναι αδύνατη η αναπλήρωση της ώρας, οι μαθητές με υπόδειξη του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή βγαίνουν ήσυχα στον περίβολο, όπου και παραμένουν, για να μην ενοχλούν όσους κάνουν μάθημα.

10. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το αλκοόλ, η προκλητική συμπεριφορά, οι βωμολοχίες, οι παρενοχλήσεις ­– με λόγια ή πράξεις – δεδομένου ότι βρισκόμαστε στον ίδιο αύλειο χώρο με τους μικρούς μαθητές του Γυμνασίου.

11. Ο ενδοσχολικές εκδηλώσεις οργανώνονται με πρωτοβουλία, ιδέες και ευθύνη των μαθητών και με τη βοήθεια των καθηγητών, όπου αυτή χρειάζεται. Όλοι οι μαθητές οφείλουν να λαμβάνουν μέρος στις σχολικές εορτές και τις εκδρομές, να συμμετέχουν με τη δέουσα σοβαρότητα και συνέπεια και να μην απομακρύνονται από το χώρο της εκδήλωσης ή της εκδρομής, παρά μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή.

12. Απαγορεύονται τα κάθε φύσεως τροχοφόρα στον αύλειο χώρο του Σχολείου, όπως και η χρήση κάθε τροχοφόρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.

13. Εάν δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός, επιβάλλονται τιμωρίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, από τον καθηγητή, τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των καθηγητών.

14. Στην ωριαία απομάκρυνση &µn; μαθητής πηγαίνει στο γραφείο του Διευθυντή, ο οποίος τον απασχολεί εκεί. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν απομακρύνεται από το Σχολείο.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

1. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους πρέπει να υπάρχει ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.

2. Ο εκπαιδευτικός οφείλει με τη στάση του να αποτελεί υπόδειγμα ήθους και συμπεριφοράς για τους μαθητές.

3. Είναι αναγκαίο να γνωρίζει από τους γονείς την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών του, ώστε να αντιμετωπίζει με ευαισθησία την κάθε περίπτωση. Εύλογο είναι ότι η παραπάνω υποχρέωση δεν πρέπει να φτάνει σε σημείο να προσβάλλει τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του μαθητή.

4. Οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας, να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση του μαθήματος και την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη αξιολόγηση των μαθητών.

5. Εφόσον είναι δυνατόν, ο καθηγητής δεν πρέπει να αναλαμβάνει τάξη ή τμήμα, μέλος του οποίου είναι συγγενής του μέχρι τρίτου βαθμού.

6. Οι καθηγητές οφείλουν να συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση-προσευχή, στις εκδηλώσεις του Σχολείου και στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.

7. Προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη, έχουν κλειστό το κινητό τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δεν χρησιμοποιούν το διάλειμμα για μάθημα.

8. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυν&µn;ς για την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και έχει το δικαίωμα να πάρει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διατήρησή της.

9. Οφείλει να διασφαλίζει κατά τη διάρκεια του μαθήματος αμερόληπτα συνθήκες ηρεμίας και ομαλότητας για να μπορέσει να γίνει η μετάδοση της γνώσης.

10. Δεν πρέπει να δημιουργεί κλίμα ανισότητας, τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και κατά την αξιολόγηση των μαθητών.

11. Η συμπεριφορά και η εμφάνιση των εκπαιδευτικών μέσα στο Σχολείο θα πρέπει να εναρμονίζεται με την ιδιότητά τους.

12. Οφείλουν να κάνουν τις εφημερίες τους ανελλιπώς.

13. Καπνίζουν μόνο στον προβλεπόμενο χώρο.

14. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων πρέπει να συνεργάζονται με τα μαθητικά συμβούλια, να επικοινωνούν με όλους τους μαθητές και να ασχολούνται με τα προβλήματα των μαθητών και της τάξης.

15. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιεί την ώρα της εβδομάδας κατά την οποία μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα.

16. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να τηρούν τις αποφάσεις του Συλλόγου και να μην τις σχολιάζουν μέσα ή έξω από το Σχολείο μετά τη λήψη των αποφάσεων.

17. Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη έχει ο Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής, ο Σύλλογος και ο καθένας ατομικά.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

 

1. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος τια τη συνολική εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι σεβαστές από όλους.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να ζητά από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γραμματέα, ώστε να απαλλάσσονται οι καθηγητές από κάποιες εξωδιδακτικές ασχολίες και να αφοσιώνονται περισσότερο στα διδακτικά τους καθήκοντα. Είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται δίκαιη κατανομή εργασιών.

3. Τόσο ο Διευθυντής όσο και οι Υποδιευθυντές πρέπει να αντιμετωπίζουν με κατανόηση και ενδιαφέρον τα όποια προβλήματα των διδασκόντων και των μαθητών και να συμβάλλουν στην επιτυχή επίλυσή τους.

4. Η καθημερινή συμπεριφορά τους να απορρέει όχι μόνο από τη νόμιμη εξουσία, αλλά να στηρίζεται στην προσωπική επίδραση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

5. Οφείλουν να παροτρύνουν τους καθηγητές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να μη μεταθέτουν στους καθηγητές τις ευθύνες τις δικές τους ή των άλλων.

6. Η πρόσβαση των μαθητών στο γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται άνετα.

7. Γενικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή πρέπει να αναδεικνύεται το κύρος και η παρουσία του χωρίς να αλλοιώνεται η προσωπικότητά του.

 

ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Εφόσον οι ίδιο αδυνατούν να προσέρχονται στο Σχολείο για ενημέρωση, ορίζουν κηδεμόνα του μαθητή με έγγραφη δήλωση.

2. Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κανονική φοίτηση των παιδιών τους, ενώ δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση γι’ αυτά από τους υπεύθυνους καθηγητές.

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το Σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί είναι ο γονέας-κηδεμόνας.

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα.

5. Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα.

6. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για τα προβλήματα των παιδιών τους που πρέπει να γνωρίζουν οι καθηγητές, να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και όχι να έρχονται μόνο κατά την παράδοση της βαθμολογίας.

7. Γενικά, να ενδιαφέρονται για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου χωρίς να επεμβαίνουν σε αυτό, γνωρίζοντας ότι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου δεν συσχετίζεται με τη βαθμολογία.

 

 

Σύλλογος Καθηγητών 3ου Γενικού Λυκείου

Εκπρόσωποι 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.