Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

                                   Α1               Μαρκαντώνης Ευθύμιος

                                   Α2               Αποστολάκης Μάρκος

                                   Α3               Κακλιδάκη Ευαγγελία

                                   Α4               Πουλοπούλου Βασιλική

 

                                   Β1               Γαργερού Γεωργία

                                   Β2               Μιχούλα Αικατερίνη

                                   Β3               Παγκάλου Σταυρούλα

                                   Β4               Φραγκιαδάκης Γεώργιος

 

                                   Γ1               Λελεδάκη Ευρυδίκη

                                   Γ2               Μαραγκουδάκη Δέσποινα

                                   Γ3               Παπαδοπούλου Μυρσίνη

                                   Γ4               Ταταράκη Μαριάνθη

                                   Γ5               Μελιντζή Ιωάννα

 

__________________________________________________________________________________________

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

 

1. Μεριμνούν συνεχώς για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του τμήματός τους, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες συναδέλφους και τη Διεύθυνση.

2. Ενημερώνουν και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουν στους μαθητές τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Για τυχόν παραπτώματα ή άλλα προβλήματα που δημιουργούνται στην τάξη πρέπει πρώτα να επιλαμβάνεται ο υπεύθυνος καθηγητής.

3. Παρακολουθούν συστηματικά και ελέγχουν τις απουσίες που σημειώνουν οι μαθητές του τμήματός τους, τους ενημερώνουν για την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για την υποχρέωση των κηδεμόνων να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά εντός 10 ημερών (εργάσιμων) από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Οι απουσίες που δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα θα κυκλώνονται στο βιβλίο απουσιών με πράσινο στυλό και από το γιατρό με κόκκινο.

4. Συνεργάζονται με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της τάξης τους, με τους διδάσκοντες καθηγητές, με τη Διεύθυνση και με το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας.

5. Από 1-5 κάθε μήνα οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που συμπλήρωσαν 22 απουσίες (δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες) με επιστολή τους, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες:

     α. Για τον αριθμό απουσιών.

     β. Για τη διαγωγή.

6. Τις επιστολές αυτές πρωτοκολλούν απαραιτήτως στο πρωτόκολλο αλληλογραφίας του κάθε τμήματος. Μετά τη συμπλήρωση των 22 πρώτων απουσιών, η ενημέρωση του κηδεμόνα πρέπει να είναι συνεχής για τις επιπλέον (έστω και μία) απουσίες κάθε μήνα.

7. Έχουν την ευθύνη δικαιολόγησης των απουσιών κάθε τετραμήνου, εξαγωγής των αποτελεσμάτων ελλιπούς φοίτησης και των τελικών αποτελεσμάτων της τάξης τους, σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τη Διεύθυνση.

8. Εντοπίζουν τις φθορές και ελλείψεις στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματός τους και τις αναφέρουν στη Διεύθυνση.

9. Στο τέλος κάθε τετραμήνου, μαζί με τη Γραμματεία, ελέγχουν με προσοχή την ορθή καταχώρηση της βαθμολογίας κάθε μαθήματος στις καρτέλες και τους ελέγχους των μαθητών.

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.