Καθήκοντα απουσιολόγων

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

 

 

· Σε κάθε τμήμα ορίζεται ο απουσιολόγος και ο αναπληρωματικός του. Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση την επίδοση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

· Αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση, οι απουσιολόγοι παραλαμβάνουν από το Γραφείο τα απουσιολόγια και τα &ηιβλία Διδασκόμενης Ύλης.

· Κάθε μέρα ο απουσιολόγος σημειώνει καθαρά στις αντίστοιχες θέσεις του απουσιολογίου το Σχολείο, το Τμήμα, την ημερομηνία, την ημέρα και τον αριθμό του φύλλου.

·  Για κάθε διδακτική ώρα, γράφει το όνομα του μαθήματος.

·  Συμπληρώνει με ιδιαίτερη προσοχή τα ονόματα των μαθητών που απουσιάζουν.

·  Ζητά από τον καθηγητή να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο.

· Όταν απουσιάζει κάποιος Καθηγητής για οποιονδήποτε λόγο, τότε σημειώνει στην αντίστοιχη θέση τη λέξη “ΚΕΝΟ” και δεν χρεώνει απουσίες στους απόντες μαθητές.

·  Αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, φυλάσσει το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης στην προβλεπόμενη θήκη.

·  Τοποθετεί το στέλεχος των απουσιών στο ειδικό ντοσιέ του τμήματός του.

·  Η συμπλήρωση του απουσιολογίου γίνεται με στυλό.

·  Οποιαδήποτε μεταβολή στο απουσιολόγιο πρέπει οπωσδήποτε να φέρει την υπογραφή του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή και τη σφραγίδα του Σχολείου.

·  Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση, τη φύλαξη και την καλή κατάσταση του απουσιολογίου και του Βιβλίου Ύλης

 

Copyright © 2012-2013. 3ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου. All Rights Reserved.