ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, για την επιλογή Πρακτορείου, της μετακίνησης μαθητών σε Βρυξέλλες

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ :18 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :11/2/2019

Θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών για την πραγματοποίηση μετακίνησης
μαθητών στις Βρυξέλλες.»

Σήμερα 11/2/2019, ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο της Διευθύντριας του 3ουΓενικού Λυκείου η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που ορίστηκε με τη υπ’ αριθ. 17/11-2-2019 της Δ/ντριας του 3ου ΓΕΛ για την ανάθεση της Διεξαγωγής Οργανωμένης Εκπαιδευτικής μετακίνησης στις Βρυξέλλες, με παρόντες τους:
1. Πετρακάκη Αναστασία, Δ/ντρια του Σχολείου, Πρόεδρο
2. Τριποδιανάκη Μάρθα, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων
3. Μιχελουδάκης Σωτήριος, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων
4. Κεσίδου Ευθυμία, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων
5. Ζαφείρη Αγγελική, μέλος, εκπρόσωπο των μαθητών

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:
κρίνοντας καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της εκδρομής και σύμφωνη με την 33120/ΓΔ4/6-3-2017 Απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ681/6-3-2017 τ. Β΄) που αφορά στις εκδρομές –μετακινήσεις των μαθητών

• αφού παρέλαβε δύο (2) κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία
Α. AIRFORUM Travel & Congress
B. Way travel

• Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 2 (δύο) Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των προσφορών.
• Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης , όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα ότι η προσφορά του πρακτορείου «AIRFORUM Travel & Congress» είναι σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης , είναι η πλέον συμφέρουσα και επίσης παρέχει ασφάλεια και εγγυήσεις για την σωστή και ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής .
Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της Διεξαγωγής Οργανωμένης Εκπαιδευτικής μετακίνησης στις Βρυξέλλες στο Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο AIRFORUM Travel & Congress με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα ευρώ (530 €) ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και εξουσιοδοτεί
την Δ/ντρια του Σχολείου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο του πρακτορείου AIRFORUM Travel & Congress σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του πρακτορείου.

Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές των υποψηφίων.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η Επιτροπή

Πετρακάκη Αναστασία, Δ/ντρια του Σχολείου, Πρόεδρος

Τριποδιανάκη Μάρθα, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων

Μιχελουδάκης Σωτήριος, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων

Κεσίδου Ευθυμία, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων

Ζαφείρη Αγγελική, μέλος, εκπρόσωπος των μαθητών

Αρέσει σε %d bloggers: