«Αξιολόγηση προσφορών για την μετακίνηση μαθητών σε Κάτω Ιταλία – Σικελία»

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο για την μετακίνηση μαθητών σε Κάτω Ιταλία – Σικελία
Πράξη της Επιτροπής, στο Βιβλίο Πράξεων Δ/ντή με ΑΡΙΘΜΟ: 21 και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-2-2019

Θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών για την μετακίνηση μαθητών σε Κάτω Ιταλία – Σικελία»
Σήμερα 15-2-2019 ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνης η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, που ορίστηκε με τη υπ’ αριθ. 20 /14-2-2019, Πράξη του Αναπληρωτή Δ/ντή του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνης, για την ανάθεση, της μετακίνηση μαθητών σε Κάτω Ιταλία – Σικελία, με παρόντες τους :
1. Γανταδάκη Γεώργιου, Αναπληρωτή Δ/ντή, του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνης, Πρόεδρο.
2. Τριποδιανάκη Μάρθα, μέλος, Πρόεδρο του συλλόγου γονέων.
3. Δελήμπαση Γεωργία, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων.
4. Μελιντζή Ιωάννα, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων.
5. Δροσάκη Ιωάννα, μέλος, εκπρόσωπο των Μαθητών.

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:
Κρίνοντας καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της εκδρομής και σύμφωνη με την
1) ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011) και
2) ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017)
που αφορούν στις εκδρομές –μετακινήσεις των μαθητών, αφού παρέλαβε δύο (2) κλειστές προσφορές από εκπροσώπους των πρακτορείων :
1. WAY TRAVEL – Ρέθυμνο (με αριθ.πρωτ. εισόδου: Φ.23/91/15-2-19)
2. TRAVEL PATH – Ρέθυμνο (με αριθ.πρωτ. εισόδου: Φ.23/92/15-2-19)
• Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των Προσφορών.
• Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης , όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ρεθύμνου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα ότι η προσφορά του πρακτορείου TRAVEL PATH, είναι σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης , είναι η πλέον συμφέρουσα και επίσης παρέχει ασφάλεια και εγγυήσεις για την σωστή και ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της διεξαγωγής, οργανωμένης Εκπαιδευτικής μετακίνησης, διάρκειας 5 ημερών, 4 διανυκτερεύσεις, σε Κάτω Ιταλία – Σικελία στο Ταξιδιωτικό Γραφείο TRAVEL PATH με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (554 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά μαθητή, χωρίς άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις καθώς επίσης προσφέρει και ένα εισιτήριο δωρεάν.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Δ/ντή του Σχολείου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο του πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του πρακτορείου.

Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές των υποψηφίων.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή στο Βιβλίο Πράξεων Δ/ντή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η Επιτροπή

Γανταδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος

Τριποδιανάκη Μάρθα, μέλος

Δελήμπαση Γεωργία, μέλος

Μελιντζή Ιωάννα, μέλος

Δροσάκη Ιωάννα, μέλος

Αρέσει σε %d bloggers: