Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αριθμ. 2421.1/20981/2019 (2)

Τροποποίηση της 2421.1/84993/2018/15-11-2018 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των προσόντων,των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το συστημάτων Πανελλαδικών Εξε-τάσεων» (Β’ 5213).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 79 «Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σεπαραγωγικές

σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως ισχύει.

β) Των π.δ. 125/2016 (Α’ 210) και 88/2018 (Α’ 160).

γ) Του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατηβαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 145) καιιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

δ) Του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»(Α’ 146) και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, πουκυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 της 2421.1/84993/2018/15-11-2018 απόφασης των Υπουργών Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα τωνΠανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 5213), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές

δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην απόφαση συγκρότησης δύναται νορίζονται, ανά αγώνισμα, ονομαστικά οι υπεύθυνοι και μέλη της Επιτροπής, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι καιστα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16″ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20″ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρειςπροσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρειςπροσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερηςεπιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρειςπροσπάθειες ανά χέρι).

στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σεχρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες

τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες.

Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θαεπιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα,δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  . Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής

Αρέσει σε %d bloggers: